Category Archives: Sự kiện 2013

Tiêu chuẩn và tiêu chuẩn hóa: Mối liên hệ với hội nhập khu vực & xúc tiến thương mại

4

Viên-chăn, Lào

Ngày 17 và 18 tháng 12 năm 2013

Với nhiều quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế giúp xúc tiến thương mại quốc tế. Tuy nhiên, tiêu chuẩn cũng có thể là một hình thức rào cản phi thuế quan đối với các quốc gia đang phát triển khi họ xuất khẩu hàng hóa tới các nước phát triển. Do đó, các quy trình tiêu chuẩn hóa bền vững mang ý nghĩa sống còn ở địa phương với sự tham gia đầy đủ của thành phần tư nhân và cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cần thiết về các khái niệm và các tiêu chuẩn quốc tế khác nhau.
Read more