Hồ sơ các vấn đề cạnh tranh
pub01

Hồ sơ các vấn đề cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam được xuất bản hàng quý nhằm mục đích tập hợp các bài báo, bài viết dựa trên các nguồn sẵn có đồng thời đưa ra những phân tích sơ bộ liên quan đến các vấn đề cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng. Ngoài việc cung cấp những phát triển mới nhất trong các luật và chính sách của Chính phủ Việt nam có khả năng tác động lên tiến trình cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, hồ sơ cũng phân tích các vụ việc vi phạm các luật và chính sách đó.

 

- Ho so cac van de canh tranh o Vietnam I.2014
- Ho so cac van de canh tranh o Vietnam II.2014
- Ho so cac van de canh tranh o Vietnam III.2014
- Bao cao phan tich Ho so cac vu viec canh tranh_2013-2014
- Ho so cac van de canh tranh o Vietnam I.2015
Ho so cac van de canh tranh o Vietnam II.2015 
Ho so cac van de canh tranh o Vietnam III.2015
Ho so cac van de canh tranh o Vietnam IV.2015
Ho so canh tranh va nguoi tieu dung Viet Nam I.2016
Ho so canh tranh va nguoi tieu dung Viet Nam II.2016
Ho so canh tranh va nguoi tieu dung Viet Nam III.2016
Ho so canh tranh va nguoi tieu dung Viet Nam IV.2016
Ho so canh tranh va nguoi tieu dung Viet Nam I.2017
Ho so canh tranh va nguoi tieu dung Viet Nam II.2017
Ho so canh tranh va nguoi tieu dung Viet Nam III.2017
Ho so canh tranh va nguoi tieu dung Viet Nam IV.2017
Ho so canh tranh va nguoi tieu dung Viet Nam I.2018
Ho so canh tranh va nguoi tieu dung Viet Nam II.2018

 

 

Gửi phản hồi