Bản tin tiêu chuẩn
pub02

Bản tin về Tiêu chuẩn & Chất lượng được xuất bản hàng quý nhằm mục đích vận động chính sách. Bản tin tóm tắt các tin tức mới nhất có liên quan đến tiêu chuẩn và chất lượng không chỉ ở Việt Nam mà cả trong bối cảnh khu vực và quốc tế.

Gửi phản hồi