Khung chính sách cho đầu tư Việt Nam-OECD (PFI) – Đánh giá các chính sách về môi trường đầu tư của Việt Nam theo PFI

5

Giai đoạn I

CUTS HRC đã thực hiện dự án ‘Khung chính sách cho đầu tư Vietnam-OECD (PFI) – Đánh giá các chính sách về môi trường đầu tư của Việt Nam theo PFI (giai đoạn I)’ với sự tài trợ của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Dự án sẽ đưa ra các đánh giá “trực tiếp” về những đặc điểm pháp lý nổi bật nhất và  những phát triển về mặt chính sách gần đây của Việt Nam trong lĩnh vực chính sách đầu tư dựa trên các tiêu chuẩn là các câu hỏi của PFI.

Kết quả dự án

Dự án giúp nhận diện các lĩnh vực tiến bộ chính, chỉ ra những bất cập chính trong chính sách đầu tư của Việt Nam; và xác định những lĩnh vực có tiềm năng và các bước tiến hành. Từ đó khuyến nghị các hoạt động chính sách liên quan đến lĩnh vực luật, quy định, quyết định hành chính hay các văn bản chính sách. Nghiên cứu sẽ được tiến hành đối với cả các tổ chức chính phủ và phi chính phủ (chủ yếu là các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế).


Giai đoạn II

Sau khi thực hiện thành công dự án “Khung chính sách cho đầu tư Vietnam-OECD (PFI) – Đánh giá các chính sách về môi trường đầu tư của Việt Nam theo PFI (giai đoạn I)”, giai đoạn 2 tiếp tục được triển khai với sự tài trợ của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Trong khuôn khổ dự án, CUTS HRC soạn thảo Bảng câu hỏi điều tra để giúp các quan chức Việt Nam nắm bắt và trả lời các câu hỏi lớn và nhỏ về PFI đồng thời cung cấp thông tin chung cần thiết về các đánh giá của OECD đối với chính sách của Việt Nam đặc biệt những chương của PFI trong diện rà soát.

Kết quả dự án

Cung cấp các chỉ dẫn dựa trên hình thức Bảng câu hỏi điều tra và các chú thích về những chính sách và tiêu chuẩn hoạt động cụ thể về 8 chương của PFI từ đó tìm ra các thông lệ tốt liên quan đến PFI; sử dụng trực tiếp chỉ số như trong Ấn phẩm Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, Chỉ số cạnh tranh các tỉnh của Việt Nam, hay Chỉ số cải cách đầu tư SEE, nhằm giúp Việt Nam xác định vị thế của mình căn cứ vào các câu hỏi đã được soạn thảo; và chỉ ra các cơ quan chính phủ có khả năng hoặc có trách nhiệm để trả lời các câu hỏi độc lập  hoặc các câu hỏi nhỏ của PFI.

Gửi phản hồi